Ad Matai Elohai

Zohar Argov

Compositor: Não Disponível

Sagur levad im atzmi
ve'lo yotze et beiti
etmol haytah olami
azvah ve'hi lo iti.

Nafshi bocha vesho'elet
ve'ein li mi she'oneh
etmol patachti delet
hayom hakol pit'om shoneh.

Nafshi to'ah vezo'eket
ve'ein li ish leyadi
velamah hi mitchameket
ve'ech ani kan levadi.

Ach ad matai elohai ehyeh levadi
Ach ad matai elohai ehyeh levadi

Uveleilot arukim
chadri male bish'tikah
bein m'tza'im shez'rukim
yoshev leyad hamitah
uveyamim behirim
ha'or lo ba beveiti
hachadarim hem s'gurim
mehayom she'hi azvah oti.

Od ya'avru hayamim
veshuv ashir et shirai
k'mei nahar el yam zormim
kmo tzel telech hi acharai.

Ach ad matai elohai ehyeh levadi
Ach ad matai elohai ehyeh levadi

©2003- 2018 lyrics.com.br · Aviso Legal · Política de Privacidade · Fale Conosco desenvolvido por Studio Sol Comunicação Digital