Adam Sachkan

Zohar Argov

Compositor: Não Disponível

Adam nolad sachkan, amru et zeh mizman
hu mesachek uma'amid panim
veha'olam bamah kan lechulam
va'anu anu, anu sachkanim.

Yesh anashim im tz'chok al hapanim
yesh anashim im chiyuch tamim
yeshnam ka'eleh, rov hazman bochim
kmo nim'as lahem mehachaim
velo ned'a emet bamischakim
az lamah lo nihyeh yoter kenim?
velo ned'a emet bamischakim
az lamah lo nihyeh yoter kenim?

Adam nolad sachkan...

Yesh ahavah shebedavar t'luyah
rak lif'amim tov yihyeh sofah
yesh mevakesh tovah, ach mit'almim
mepanim lo oref gam hachaverim
az ech ned'a matai leha'amin?
Yesh ashlayot afilu beshirim
ve'ech ned'a matai leha'ami?
Yesh ashlayot afilu beshirim.

Adam nolad sachkan...

©2003- 2018 lyrics.com.br · Aviso Legal · Política de Privacidade · Fale Conosco desenvolvido por Studio Sol Comunicação Digital