Al Teshag'i Oti

Zohar Argov

Compositor: Não Disponível

At omeret li hayom
nu nir'eh ulai machar
umachar at meshanah leyom acher
va'ani chaser onim mechapes li kivanim
lo yode'a mah harosh shelach omer.

Al tesachki iti
al teshag'i oti
hachliti kvar lechan o lechan
al tesachki iti
al teshag'i iti
zeh hazman lachtoch inyan.

At romeze ba'einaim
she'efshar limtzo sidur
im bayachad nihyeh az nishtaneh
uventaim kol sha'ah
mamtzi'ah li od sipur
vechoshevet shehakol ani koneh.

At lokachat li
at ha'ahavah she'bi
va'ani bekalut otah moser
kol ha'ir tzocheket kvar me'achorei gabi
kshe'at holechet kvar im acher.

©2003- 2018 lyrics.com.br · Aviso Legal · Política de Privacidade · Fale Conosco desenvolvido por Studio Sol Comunicação Digital