Balailah Bachatzot

Zohar Argov

Compositor: Não Disponível

Balailah bachatzot bitz'et hakochavim
yotz'ot hamanginot, yotz'im hashavim
milema'alah hayare'ach mabit bach ume'ir
uch'mo hayah omer li lichtov lach et hashir
uch'mo hayah omer li lichtov lach et hashir.

Balailah bachatzot hasheket vehapana'i
chodrim amok amok, chodrim letoch chayay
ani noshem otach, sho'ef el toch libi
vechoshev aleiha, al ahuvati,
vechoshev aleiha, al ahuvati.

Belailah bachatzot
ani matchil lichyot
ani matchil lichyot
balailah bachatzot.

Balailah bachatzot rote'ach hakafeh
veha'olam acher, nir'ah kol-kach yafeh
ani yoshev bacheder im kol hachaverim
veharadio menagen, shar lanu shirim,
veharadio menagen, shar lanu shirim.

Balailah bachatzot hakol zorem le'at
ush'neinu kan levad, rak ani ve'at
hasheket misaviv zorem el toch halev
uch'mo hayah omer li "otach ani ohev"
uch'mo hayah omer li "otach ani ohev."

Balailah bachatzot...

Ve'acharei chatzot halchu hakochavim
halach gam hayare'ach, halchu gam hashavim
milema'alah hashamaim he'iru or rishon
uch'mo amru lahem shehigi'a et lishon,
uch'mo amru lahem shehigi'a et lishon.

Balailah bachatzot...

©2003- 2018 lyrics.com.br · Aviso Legal · Política de Privacidade · Fale Conosco desenvolvido por Studio Sol Comunicação Digital