Ne'elamt Bli Milim

Zohar Argov

Compositor: Não Disponível

Lereg'a ne'elamt bli milim
li milah lo lachasht
vekach oti shachacht.
Zichrini - ki leilot k'sumim kortzim li
yamim levanim cholfim li
ve'at sham bein heharim.

Yaldonet, at adain k'tanah
od yavo'u yamim
shetashuvi el cheiki
vetomri: o ahuvi sheli.

Zichrini - ki leilot k'sumim kortzim li
yamim levanim cholfim li
ve'at sham bein heharim.

Ko g'dolah
haytah ahavati
le'olam lo eshkach
ech hish'art betochi achzavah
ve'achshav halev nitzbat.

Chizri na, bevakashah mimech chizri na
shavart li et halev, chizri na
lo yachol od bil'adaich
chizri na, lo yachol od bil'adaich.

©2003- 2018 lyrics.com.br · Aviso Legal · Política de Privacidade · Fale Conosco desenvolvido por Studio Sol Comunicação Digital