Ra'ayah

Zohar Argov

Compositor: Não Disponível

Ra'ayah,
ratziti shetehi em ohevet
uvalailah tehi li me'ahevet
k'mo pa'am tav'iri bi esh shel ahavah.

Ra'ayah,
lamah stam bli sibah at ko'eset
bemishpat umabat at horeset
lechulam at hata'am hatov shebachaim.

Ra'ayah,
hen rak etmol od ahavnu
uveyachad hakol baninu
velish'neinu od parchei ahavatenu
nichsafim hem, ko rachim hem veyafim.

Ra'ayah,
mechayeynu hastav harchiki (al tavi'i)
vehashkini bechiyuch veli hashivi
k'mo pa'am ahavah.

Ra'ayah,
(lama) at lefet'a otzemet einaich
lo shokelet shenit milotaich
mitparetzech achar mitcheretet ach me'uchar.

Ra'ayah,
od go'esh bi oni k'mo na'ar
el ganech hu oreg pitchi sha'ar
ve'amtzi el chikech et roshi vehatpay'si.

Ra'ayah,
hen rak etmol od ahavnu...

©2003- 2018 lyrics.com.br · Aviso Legal · Política de Privacidade · Fale Conosco desenvolvido por Studio Sol Comunicação Digital