Sod Hamazalot

Zohar Argov

Compositor: Não Disponível

Miy'mei reshit shamaim al ha'olam
me'az kavu hamayim veha'adam
cholem hu al ha'ahavah
she'hi yafah vegam zakah
lechol chayav ne'emanah.

Lo tuchal adam lada'at velo lachazot
ve'al tevakesh lilmod et sod hamazalot
kol shenotar lecha hu rak lekavot (letzapot)
shebe'atid halevai vetitgashemnah hatikvot.

Rotzeh adam lanu'ach mevakesh shalom
echad rotzeh batu'ach vesheni hayom(elyon)
umah barur yoter mikol
lo ned'a ech hagoral yipol
kol shebatu'ach ha'etmol.

Lo tuchal adam...

Yoshev ha'el lema'alah behirhurim
mabit echa toheh hu ad le'an tagzim
ad le'an tarchik bedimu'im
techapes pitaron bakochavim
vegam lichyot le'olamim.

©2003- 2018 lyrics.com.br · Aviso Legal · Política de Privacidade · Fale Conosco desenvolvido por Studio Sol Comunicação Digital