Ten Lazman Lalechet

Zohar Argov

Compositor: Não Disponível

Kach neshev nashirah, ad boker yit'orer
machshavot al hamachar, halailah nevater
rav ayafnu rav davinu, dai lanu vehoter
lehashki'ach sod milev, yayin lo chaser
im ay'fah becha hanefesh, vehamazal chadal
leha'ir panav elecha, po vesham nich'shal
lo ted'a bein tz'chok vadem'a, mi mehem
tiv'char vehakol natun lefet'a, beyad hagoral.

Ten lazman lalechet
tachalof gam hashalechet
vetashuv tir'e aviv chadash
same'ach likrat'cha
nosif nashirah yachad
yachad im kulam
nag'biah of keyonah, el anan.
(x2)

Mikarov nir'e hakol, yadu'a uvarur
ach atid rachok ba'ofek, ba'arafel kavur
ve'atah le'lo mano'ach, et hayom shoche'ach
bemirdaf achar ha'ofek, shemimcha bore'ach.

Ten lazman lalechet...

©2003- 2018 lyrics.com.br · Aviso Legal · Política de Privacidade · Fale Conosco desenvolvido por Studio Sol Comunicação Digital