Ein Medinah La'ahavah

Zohar Argov

Compositor: Não Disponível

Al tagidi ken
ve'al tagidi lo
al techapsi et hasof
ha'anan bocheh
el hayam shochah
yesh oniyah al hachof.

Oniyah k'tanah ve'eretz yeshanah
lanu sham ba'ofek mechakeh
yesh sham parparim
vesheleg beharim
prachim yafim sgurim
kmo neshikah.

Al tagidi ken
ve'al tagidi lo
yam medaber bli milim
almougim yafim
ush'loshah sh'chafim
afim me'al hagalim.

Gam im nechapes bechol namal katan
uvayam naflig kol hashanah
betoch yam so'er
rak shneinu nisha'er
ki la'ahavah ein medinah.

©2003- 2018 lyrics.com.br · Aviso Legal · Política de Privacidade · Fale Conosco desenvolvido por Studio Sol Comunicação Digital