Einayich Hachumot

Zohar Argov

Compositor: Não Disponível

Einaich hachumot -
hamaz'kirot li et hachalomot,
al otam yamim yafim ush'ketim
al chiyuchim umabatim yafim,
shemeroshi hem lo cholfim.

Ani zocher otach,
od bihyotech yalda ktanah,
im shtei gumot velachash manginah,
ve'im oto chiyuch tamid bapeh -
kiviti she yihyeh yafeh.

Ve'im mabat chatuf,
shegaram li lach'shov al yom atzuv,
ratziti sheta'ani lemish'alot libi
ve'al tezalzeli baregashot sheli.

Ach lo paskah dmamah,
uchvar machshavati haytah shonah
hamachshavah klapei yalda ktanah
ota yaldah shebah taliti tikvah
hi gam garmah le'achzavah.

©2003- 2018 lyrics.com.br · Aviso Legal · Política de Privacidade · Fale Conosco desenvolvido por Studio Sol Comunicação Digital