Hadvarim Hayafim Ba'olam

Zohar Argov

Compositor: Não Disponível

Kshe'ani yoshev levad
uch'shechoshev al kol echad
ani megaleh dvarim yafim sheba'olam
etz al perach ve'al yam
stam chayah o stam adam
az ani ro'eh dvarim yafim sheba'olam,
az ani ro'eh dvarim yafim sheba'olam.

Atah shenatata lanu kol eleh
asita lanu pele ufele
va'anu paninu oref chatanu
hakol beyadeinu zeh lo lanu.

Atah natata gam torah
beyad hatov veyad hara
lilmod et hadvarim hayafim sheba'olam
lo lamadnu lo his'kalnu
et asher natata lanu
et hadvarim hayafim sheba'olam,
et hadvarim hayafim sheba'olam.

Atah shenatata lanu kol eleh...

Kshe'ani choker me'od
ro'eh svivi hakol varod
ani megaleh dvarim yafim sheba'olam
sadot yerukim prachim yafim
zikukim mehavhevim
az ani ro'eh dvarim yafim sheba'olam,
az ani ro'eh dvarim yafim sheba'olam.

Atah shenatata lanu kol eleh...

©2003- 2018 lyrics.com.br · Aviso Legal · Política de Privacidade · Fale Conosco desenvolvido por Studio Sol Comunicação Digital