Haperach Shenaval

Zohar Argov

Compositor: Não Disponível

Besimtah hatzarah hi halcha levadah
be'eineha chiyuch shel lo rak achzavah
al kol delet dafkah bechutzpah magzimah
va'ani kemevuhal rak sha'alti lish'mah
vehi chiy'chah velitfah et panai
vehosifah la'amod kmo etzev ko'ev
va'ani kemevuhal rak bikashti lilchosh
aval hi ne'elmah keparpar shel aravit.

Haperach shenaval halev sheli nishbar
hoi lamah umadu'a
lo tashuv yoter elai.
(x2)

Bechoutzot histovavti mukah scharchoret
ra'ev veya'ga uvli kol tivkah
kmo yeled sha'alti ve'ish lo anah
ki ish milvadi otah lo ra'ah.

Pit'om k'kesem hofi'ah li ba'or
vetzanchah leyadi basimtah hakarah
va'ani kemevuhal rak bikashti lilchosh
ach hi shuv ne'elmah
kmo haytah rak chalom.

©2003- 2018 lyrics.com.br · Aviso Legal · Política de Privacidade · Fale Conosco desenvolvido por Studio Sol Comunicação Digital