Lihyot Adam

Zohar Argov

Compositor: Não Disponível

Lu hayiti bar mazal
levakesh goral
az hayiti mevakesh
lihyot adam
bli dochot uvli ma'am
bli chovot liv'nei adam
uvli ashan hamulah
bli tazvim umiluim
bli knisot vetamrorim
rak im chavah yafeh lena'im.

Bati la'olam lo sha'alti et pi
mah avakesh umah chafetz libi
bati la'olam uchvaer hakol kayam
vechamah kulma ani rak ben adam
ayef ume'uchzav verak cholem
lihyot adam.

Lu hayiti ke'adam sham bagan pose'a
uveyam pirchei shamaim hayah beiti
lo hayiti mevakesh
lo otzer velo mukesh
kach ed'a shalvah ve'ahavah
umipri hagan eshba
be'etz hada'at lo eg'a
ule'olamim tza'ar lo ed'a.

Bati la'olam...

©2003- 2018 lyrics.com.br · Aviso Legal · Política de Privacidade · Fale Conosco desenvolvido por Studio Sol Comunicação Digital