Aba Bimromim

Zohar Argov

Compositor: Não Disponível

Kochavim p'rushim mime'al
Mishti'ach shel ktifah
At kamah kvar bubah sheli
Im chiyuch shel nesichah
Az ered bile'at bile'at
Im knafaim levanot
Ve'ega lach betiltel
Im sravit shel sukariot.

Elokim lakach et aba
Ve'achshav hu bim'romim
Sham lema'alah metayel hu
Afuf shirsharta ananim
Im ana ve'im anenet
Ve'im keren or k'tanah
Rak avo lashir lach tli
Ve'omar lach lailah tov.

Itzmi et shtei einaich
Aba leyadech ochez bishtei yadaich
Venoshek lach al mitzchech
Az belechesh yesaper hu
Et oto sipur noshan
Al bubah avigil
Vedan bush hashafan.

Elokim lakach et aba
Ve'achshav hu bim'romim
Sham lema'alah metayel hu
Afuf shirsharta ananim
Im ana ve'im anenet
Im s'finah shel mal'achim
Al anan katan zahuv
Rak avo lashir lach tli
Ve'omar lach lailah tov.

Kochavim p'rushim mime'al
K'shti'ach shel ktifah
At kamah kvar bubah sheli
Im chiyuch shel nesichah
Az ech'zor bile'at bile'at
Im knafaim levanot
Ve'abit bach mimerom
Venargish karov karov.

Elokim lakach et aba
Ve'achshav hu bim'romim
Sham lema'alah metayel hu
Afuf shirsharta ananim
Im ana ve'im anenet
Ve'im keren or k'tanah
Rak avo lashir lach tli
Ve'omar lach lailah tov

©2003- 2018 lyrics.com.br · Aviso Legal · Política de Privacidade · Fale Conosco desenvolvido por Studio Sol Comunicação Digital